як робити реферат


Бесплатная юридическая консультация:

Реферат (контрольна робота) має бути літературно та технічно грамотно виконана і відповідати певним вимогам оформлення. Ілюстративні матеріали — таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо виконуються відповідно до чинних стандартів.

Оглавление:

У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити виправлення, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).

Реферат (контрольна робота) має бути віддрукована чітко, охайно, без помарок та виправлень. Описки і графічні неточності, які виявлялися в процесі написаної роботи, можна виправляти зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст роботи треба розміщувати тільки з одного боку аркуша, на білому папері формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля зліва — 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пунктів. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см., відступи зліва і справа – 0 см., інтервал між рядками полуторний, вирівнювання по ширині.

Робота повинна починатися з Титульної сторінки, яка заповнюється суворо за встановленою формою (див. далі). На титульної сторінки номер не ставитися.


Бесплатная юридическая консультация:

Викладення тексту кожного розділу, а також списку літературних джерел слід починати з нової сторінки. Назва кожного розділу та підрозділу відокремлюється від попереднього тексту порожнім рядком і вирівнюється по центру. Викладення тексту підрозділу відокремлюється від наступного тексту також порожнім рядком.

Переноси слів у заголовках не дозволяються. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не ставиться. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Заголовки усіх розділив друкуються великими літерами.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку (колонтитул – 1 см.), але на титульному аркуші (перша сторінка роботи) номер проставляти не слід. Формули, які приводяться в роботі слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер приводиться в круглих дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу та порядкового номеру формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3) означає третю формулу першого розділу.

Цифровий матеріал, який студент вважає за доречне вмістити у текст роботи, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати заголовок (найменування), що відображає її зміст, вирівнюється по центру. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: справа над заголовком з прописної букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться). Номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номеру таблиці в даному розділі. Наприклад: таблиця 1.3 — третя таблиця першого розділу. Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації формул та нумерації рисунків.

При оформлені таблиць слід дотримуватись певних правил. Так, у випадку переносу таблиці та її продовження на наступній сторінці, в цьому випадку у правому верхньому кутку сторінки пишуть «Продовження табл.» і ставлять той же порядковий номер, не повторюючи заголовку таблиці та найменування граф, вказують номери граф та продовжують таблицю. В таблицях можна використовувати шрифт Times New Roman, 12 і менш пунктів, абзаци в таблицях вирівнюється по центру, зліва, праворуч, по ширині, інтервал між рядками полуторний або одинарний.


Бесплатная юридическая консультация:

Якщо всі показники, вміщені у таблицю, мають одну й ту ж одиницю виміру, то її виносять у заголовок таблиці. Якщо використовуються показники з різними одиницями виміру, то відповідних графах або рядках таблиці одиниці виміру наводять окремо.

Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї. Посилення в тексті мають бути на всі таблиці. Вміщувати у роботу таблиці, що не мають заголовків, нумерації, або на які відсутні посилення у тексті, не дозволяється.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо, вміщений у основну частину роботи, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією з прописної букви пишуть слово «Рис.», проставляють порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву рисунка, яка повинна відображати його зміст.

Номер рисунка складається з номеру розділу та порядкового номеру рисунка у даному розділі (наприклад: Рис.2.1. – перший рисунок другого розділу). Нумерація рисунків ведеться окремо від нумерації таблиць та нумерації формул.

Ілюстративний матеріал вміщується у відповідний підрозділ тільки після посилання на нього. В тексті роботи мають бути присутніми посилення на всі вміщені рисунки. Перерахування в списках може оформляться цифрами, буквами або за допомогою символу «-«.


Бесплатная юридическая консультация:

В тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки таблиці, а також цитати, що їх наведено в роботі. Посилення на першоджерела можна здійснювати у виносках, що роблять знизу під текстом на відповідній сторінці (у виносці вказуються: прізвище та ініціали автора, найменування джерела, видавництво, рік видання та сторінка). Інший спосіб полягає у використанні квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка (наприклад: [6, с.17]).

Перелік джерел інформації, що була використана під час виконання курсової роботи, укладають у встановленій послідовності в відповідному розділі:

Інструкції та нормативні акти, видані Міністерством фінансів України, галузевими міністерствами, іншими установами та відомствами.

Наукова, навчально–методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

Наукова, навчально–методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.


Бесплатная юридическая консультация:

Оформлена у відповідності до сформульованих вимог та повністю укомплектована контрольна робота повинна бути переплетена (зброшурована).

Міністерство освіти і науки України

Київський університет культури

Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу КУК

Кафедра менеджменту

з дисципліни «Стандартизація, сертифікація, метрологія»

на тему ____________________________

Виконав студент __ курсу, групи ____, _________________________________


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://studfiles.net/preview//

Как оформлять реферат образец

Среди всех студенческих работ одной из самых простых является реферат. Его объем не превышает двадцати страниц и он не содержит практической части. Задача реферата – контроль усвояемости учебного материала студентом и проверка его навыков самостоятельной работы с источниками.

Кроме всего прочего, реферат не имеет строго определенных единообразных стандартов по оформлению. В отношении этого допускается довольно широкая вариативность. Как правило, каждое учебное заведение предъявляет свои требования и рекомендации по отношению к оформлению рефератов. Поэтому, чтобы правильно оформить реферат, прежде всего необходимо справиться об актуальных требованиях в методическом кабинете. Еще более надежный способ – обратиться с этим вопросом напрямую к научному руководителю, который будет оценивать работу. Последний вариант предпочтительней, так как нередко случается так, что рекомендации методического кабинета и требования преподавателя несколько отличаются.

Нижеприведенными рекомендациями и образцами допустимо пользоваться при отсутствии нормированных образцов учебного заведения. Все они соответствуют общим правилам по оформлению рефератов.

Требования к тексту


Бесплатная юридическая консультация:

Реферат должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе. Кегль может колебаться от 12 до 14 пт. Шрифт специально не предусматривается, но почти всегда по умолчанию применяется Times New Roman при полуторном межстрочном интервале. Формат бумаги А4.

Важным моментом в оформлении любого текста, а тем более научной работы являются поля. Размер верхнего поля варьируется от 10 до 30 мм. Нижнего – от 20 до 30 мм. Правое обычно имеет размер равный 15 мм. А левое — в диапазоне от 20 до 25 мм.

Другой важный фактор при оформлении – нумерация. Нумерации подлежат без исключения все страницы реферата. Но существует маленький нюанс – цифра номера не проставляется на первых двух страницах – на титульном листе и на странице содержания. Со страницы введения номера проставляются арабскими цифрами начиная с «3».

Титульный лист

Задача титульного листа состоит в том, чтобы донести читателю информацию о теме работы и об ее авторе. Помимо этого, в нем содержатся сведения об учебном заведении, о научном руководителе, о дисциплине и времени написания работы.

Бесплатная юридическая консультация:

Возможное оформление титульного листа представлено ниже.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ»

Кафедра изобразительного искусства

по дисциплине «Искусство стран Индо-Тибетского региона»


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://prostudenta.ru/post-239.html

Як оформити реферат або курсові роботи правильно?

Реферат, контрольна чи курсова робота відносяться до самостійних завдань, що розглядаються як індивідуальний вид письмового завдання . Варто зауважити, що для правильного захисту і оцінювання потрібно знати як правильно оформити реферат чи курсову роботу. Дізнайтесь як це робити правильно.

Під керівництвом викладача завдання з певних дисциплін виконуються студентами особисто та самостійно із об’ємом друкованого текстусторінок. Індивідуальні завдання повинні відповідати тематиці навчальної дисципліни.

Виконання індивідуальних завдань полягає в поліпшенні та поглибленні знань, які отримають студенти денної форми навчання.

Варто зазначити, що при заочній або дистанційній формі навчання, контрольні роботи є основною формою інспектування знань студентів. Метою контрольної роботи являється перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу з даної дисципліни. Щоб помилки в оформленні роботи не завадили оцінюванню, особливо важливо правильність її виконання.


Бесплатная юридическая консультация:

Вимоги до виконання рефератів та контрольних робіт

Вимоги до індивідуальних завдань (рефератів і контрольних робіт) наступні:

 • викладення змісту індивідуального завдання має бути від імені автора;
 • тема повинна бути відображена в змісті індивідуального завдання, при цьому проводиться аналіз стану проблеми, а також в роботі повинні бути розкриті шляхи вирішення проблеми ;
 • метою і завданням реферату або контрольної роботи являється чітке відображення суті проблеми, яка в них досліджується ;
 • самостійне виконання індивідуального завдання , викладене студентом як власна думка за допомогою отриманої з різних джерел інформації ;
 • індивідуальне завдання повинно розроблятись з використанням не менше 7 різних джерел інформації;
 • в роботі обов’язково повинні бути відображені узагальнені висновки і рекомендації .

Вимоги до складу рефератів та контрольних робіт

Реферати та контрольні роботи повинні складатись із наступних розділів:

 1. Титульна сторінка реферату являється першою сторінкою реферату або контрольної роботи;
 2. Титульна сторінка реферату являється першою сторінкою реферату або контрольної роботи;
 3. Вступна частина (рату або контрольної роботи);
 4. Основна частина (яка складається з кількох розділів, в яких наводиться зміст реферату або контрольної роботи);
 5. Висновки ( проводиться оцінка отриманих результатів роботи та викладаються рекомендації);
 6. Перелік джерел в якій формулюється проблема, вказана мета і завдання рефеінформації ( на які зроблені посилання в основній частині реферату або контрольної роботи).

Вимоги до оформлення рефератів, контрольних та курсових робіт

Щоб знати як оформлювати реферат або контрольну роботу, потрібно дотримання таких вимог:

 • шрифт тексту — Times New Roman, розмір шрифту — 14 , накреслення — звичайне, колір тексту — авто (чорний);
 • текст друкується на одній стороні аркуша формату А4 (210х297), через полуторний інтервал; параметрами абзацу являються: відступ першого рядка – 0,125 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки по лівому і правому краю, міжрядковий інтервал — полуторний;
 • поля для титульної сторінки: праве і ліве — 0,15 см, верхнє і нижнє — 0,20 см;
 • поля всіх інших сторінок роботи : ліве поле 0,30 см, праве — 0,15 см, верхнє і нижнє поля — 0,20 см; титульна сторінка містить наступні данні : назва установи освіти, тема реферату, назва навчального курсу, номер групи, форма та курс навчання, П.І.Б. студента, П.І.Б. викладача (керівника), місце та рік виконання роботи. Помилки в оформленні титульної сторінки також можуть вплинути на загальну оцінку; нумерація сторінок роботи починається із титульної сторінки, але на титульній сторінці і на сторінці «Зміст» номер не вказується, нумерація починається з цифри 3 (із третьої сторінки); кожну частину змісту потрібно починати з нового розділу із наступної сторінки (Вставка / Розрив / Новий розділ, із наступної сторінки);
 • текст основної частини індивідуальних завдань рефератів або контрольних робіт розподіляється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, що нумерують арабськими цифрами ;
 • розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладеного матеріалу, наприкінці номера розділу крапка не ставиться (наприклад: 1);
 • підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться ( наприклад: 1.1);
 • номер пункту складається з порядкового номера розділу, підрозділу, пункту. В кінці номера крапку не ставлять ( наприклад: 1.1.2);
 • підпункти нумеруються у межах кожного пункту і в кінці номера крапку не ставлять (наприклад, 1.1.2.1); заголовки кожної структурної частини індивідуального завдання реферату чи контрольної роботи (наприклад, зміст, вступ і т.д.) і заголовки розділів основної частини розташовують в середині рядка і друкуються великими літерами без підкреслення і крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починаються з абзацу і друкуються малими літерами, окрім першої. Крапка в кінці заголовку не ставиться;
 • графічна частина (малюнки, схеми, графіки , таблиці, ілюстрації), яка викладена на окремих сторінках, включається до загальної нумерації сторінок. Графічна частина розташовується після першого згадування про неї у тексті або на наступній сторінці ;
 • графічні матеріали нумеруються арабськими цифрами за порядком в межах розділу. Графічні матеріали рекомендовано зберігати у форматах: .bmp, dib, .tif, .gif;
 • формули та рівняння розташовуються по середині сторінки, відразу після їх згадування в тексті;
 • в разі необхідності роз’яснення змісту тексту або таблиці (ілюстрації) в тексті вказуються примітки. Дозволяється оформляти виносками пояснення до окремих даних, наведених у тексті ( таблицях);
 • в індивідуальному завданні реферату або контрольної роботи можуть бути зазначені посилання на джерела інформації (використану літературу). Посилання на джерела вказуються в квадратних дужках, наприклад: [1 – 3], де 1 — 3 порядковий номер джерел, зазначених у списку літератури; список джерел інформації складається за алфавітом прізвищ авторів або заголовків в хронологічному порядку і вказується в тексті з появою цього джерела.

Источник: http://www.docentx.com/yak-oformyty-referat-i-kursovu.html

Блог Студланса о студлансе!

Курсовые / рефераты / решение задач


Бесплатная юридическая консультация:

Доступные цены! Сроки от 1 дня!

Оформление реферата – как всё сделать правильно?

Бывает, что студент приносит преподавателю прекрасный, глубокий, отлично раскрывающий тему реферат, а препод заворачивает работу из-за неправильного оформления. Особенно обидно получить такой сюрприз перед самым зачётом или экзаменом, на который без засчитанного реферата не допускают. Так что оформление реферата – это не мелочь.

Впрочем, в правилах оформления реферата нет ничего сложного. Проблемы обычно возникают у первокурсников, которые просто пока ещё не знают, как правильно оформить реферат (потому, что поленились это выяснить до сдачи). Но эта статья поможет тем, кто не взял на кафедре методичку и задумался об оформлении в ночь перед сдачей работы – согласитесь, распространённая ситуация!

Иногда палево с правильным оформлением реферата случается у новичков-студлансеров. Решив подработать, начинающий студлансер полагает, что достаточно просто написать работу, и очень расстраивается, когда заказчик со скандалом требует доработок: оформление не по стандарту. Так что и студлансерам эта статья, нам кажется, тоже пригодится.

Общие правила оформления рефератов

Существует несколько видов рефератов , но в данном случае мы подразумеваем формат учебной работы. Это работа, которую можно назвать уменьшенным, более простым вариантом курсовой. Поэтому учебный реферат оформляется в целом так же, как курсовые и дипломы.


Бесплатная юридическая консультация:

Во многих вузах и тем более в школах к оформлению рефератов подходят менее строго, допуская небольшие отступления от строгого стандарта ГОСТа. На некоторых факультетах есть свои правила, касающиеся оформления работ, особенно титульных листов (так что, помимо изучения общих правил, описанных ниже, рекомендуем всё-таки взять на кафедре методичку; иногда особые требования изобретаются преподавателями именно для того, чтобы проверить – читали ли вы эту методичку или нет?).

Но в целом достаточно соблюдения основных правил, касающихся выбора шрифта, проставления сносок, нумерации, оформления содержания, списка литературы, титульного листа.

Лучше всего, если вы изучите правила оформления реферата по ГОСТу, которые соответствуют стандартам оформления более серьёзных научно-исследовательских работ. Даже если преподаватель не из придир, лишними эти навыки не будут. А если вам попадётся «бюрократ» из нашей классификации научных руководителей, то оформление реферата по ГОСТу будет важнее содержания!

Как правильно оформить реферат?

 1. Используйте шрифт Times New Roman. В ГОСТе это не прописано, но практика уже установившаяся.
 1. Традиционно используется кегль 14-й, иногда 12-й. Этот момент лучше уточнить у преподавателя. Как правило, для учебных работ выбирается 14-й, но если объём реферата большой, есть смысл выбрать кегль чуть меньше. А вот больший – нельзя, так как преподаватель сразу поймёт, что вы визуально раздуваете объём.
 1. Межстрочный интервал – полуторный. Больший интервал, опять же, говорит о попытке смухлевать с объёмом.
 1. Ориентация листа – книжная. Альбомная иногда допускается при оформлении приложений (например, широких таблиц).
 1. Поля: 1,5 см для верхнего, 3 см для нижнего, 1,5 см для правого и 2,5 см для левого (1 см – запас для подшивки листов). Увеличение полей иногда используется студентами для увеличения числа листов, но эта практика может привести к неприятностям, особенно если вы совсем обнаглели и выставили в настройках 3 – 3 – 3 – 4.
 1. Листы форма А4, плотность – стандартная для распечатки принтером, цвет белый.
 1. Текст печатается только на одной стороне листа. Оборотная должна остаться чистой. Кстати, распространённая ошибка среди новичков, часто пишущих с обеих сторон, как в тетрадке.
 1. Нумерация (арабскими цифрами) проставляется с третьего листа (с введения). 1-й и 2-й листы (титульный и содержание), согласно ГОСТу, не нумеруются, но учитываются в подсчёте. Проще говоря, на первых двух листах внизу цифр нет, на листе с введение – уже ставится «3». Приложения не нумеруются.
 1. Титульный лист состоит из следующих частей:

— Шапка с полным наименованием учебного заведения (вуза, колледжа, школы и т. д.), названием факультета и кафедры, а также и фразой «Министерство образования и науки Российской Федерации» (её при оформлении титульного листа реферата иногда исключают). Форматирование – по центру.

— Надпись «РЕФЕРАТ» с названием работы и указанием дисциплины. Форматирование по центру. Иногда название указывается просто, без кавычек, иногда вписывается в формулу … на тему «Ν»… (то же самое с указанием дисциплины; конкретные требования уточняйте на кафедре). Форматирование по центру, расположение – примерно посередине листа (или чуть-чуть выше).


Бесплатная юридическая консультация:

— Данные об авторе (ФИО, курс, иногда группа или отделение) и научном руководителе (ФИО, должность, научная степень – или в формате «д. и. н.», «к. м. н.», или развёрнуто, уточняйте в методичке). Этот блок располагается на 7 – 9 интервалов ниже предыдущего. Обратите внимание на то, что блок располагается справа, но первые буквы строк выстроены в одну линию – добиться такого расположения можно, используя клавишу Tab.

— Заключительный блок с информацией о городе, в котором находится учебное заведение, и годе написания работы. Располагается в самом низу листа, форматирование по центру.

Основной кегль при оформлении титульного листа – 14, но слово «РЕФЕРАТ» и название темы обычно набираются более крупным.

Образец оформления титульного листа для реферата:

 1. Содержание располагается на 2-м листе и включает в себя наименования всех частей (введения, глав и параграфов основной части, заключения, списка литературы (иногда с выделением списка источников), приложений).

Для каждого из элементов, кроме приложений, указывается номер страницы. Приложения не нумеруются, так как могут представлять собой не только листы, но и папки с материалами, диски и т. д.

В верхней части листа пишется: «СОДЕРЖАНИЕ» (без кавычек, верхним регистром). Далее следует информация об элементах работы с форматированием по левому краю, но страницы указываются напротив, с форматированием по левому (используйте клавишу TAB).


Бесплатная юридическая консультация:

Образец оформления содержания:

 1. Начинает работу введение. Как правило, все учебные рефераты содержат эту часть, аналогичной курсовым и дипломам.
 1. Основная часть реферата делится (за редкими исключениями) на главы. Иногда внутри глав выделяются параграфы (или пункты).
 1. Главы начинаются с нового листа. Иногда с нового листа начинаются и параграфы (этот момент уточните в методичке).

Негласное правило: завершающая часть главы должна занимать не менее четверти листа. У хитрых студентов, раздувающих объём, концы глав «висят» несколькими строчками на почти чистом листе, что вызывает сильное раздражение у преподавателей: они чувствуют, что их, как бы так выразиться… считают дураками.

 1. Заключение также начинается на отдельном листе.
 1. Заголовки структурных элементов реферата (введения, заключения, списка литературы, наименования глав) оформляются единообразно. Форматирование – по центру. Обычно – верхним регистром. Возможно дополнительное использование болда (жирного).

Не допускается оформление названия одного элемента верхним регистром, другого – нижним.

Исключение: Параграфы и пункты, если они не начинаются на отдельных листах, могут оформляться нижним регистром и болдом при оформлении названий глав верхним регистром. В этом случае они считаются составной частью глав. Этот нюанс лучше уточнить у преподавателя.

 1. Названия глав, параграфов, пунктов и других элементов работы пишется БЕЗ КАВЫЧЕК.
 1. Внимание! После названий глав, слов «Введение», «Заключение», «Приложение» и фразы «Список литературы» ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ! НЕ СТАВИТСЯ. НЕ СТАВИТСЯ. Очень частая ошибка. Доводит преподавателей до истерики
 1. Список литературы оформляется на отдельном листе. В рефератах число использованных материалов невелико, поэтому группы в списке литературы, как правило, не выделяются (впрочем, это зависит от требований кафедры и научного руководителя). Но если в списке литературы есть источники, а не только научные исследования, выделение групп необходимо. Это актуально для историков, юристов, философов и ещё нескольких специальностей.
 1. Список литературы выстраивается по алфавиту. Работы на иностранных языках, если таковые имеются, учебных работах обычно следуют после русскоязычных.
 1. Оформление списка использованной литературы – согласно ГОСТу, то есть согласно правилам библиографического оформления источников.

Допускается два варианта оформления: с тире между областями библиографического описания и без него. Число страниц в работе может опускаться.


Бесплатная юридическая консультация:

Образец оформления библиографии:

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. – М.: Политех, 2010. – 421 с.

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. М.: Политех, 2010.

Внимание: инициалы отделяются друг от друга не только точками, но и пробелами.

 1. Ссылки – требование опциональное. Часть рефератов (например, школьные) пишется без простановки ссылок. Если ссылки нужны, они оформляются по стандартным правилам. Обычно – на отдельном листе, после списка литературы. Иногда – постранично (в этом случае рекомендуется сплошная нумерация ссылок). Как оформлять ссылки – в конце работы или постранично, уточняйте у преподавателя.

В ссылках указывается название работы (в соответствии с правилами оформления библиографии), страница, с которой взята информация. Если страниц несколько, они указываются через тире:


Бесплатная юридическая консультация:

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. М.: Политех, 2010. С. 35 – 37.

Если вы дважды или и более раз ссылаетесь на один источник, используется следующая формула:

Иванов И. И. Указ. соч. С. 35 – 37.

Если ссылаетесь на этот источник дважды или несколько раз подряд, пишется просто:

 1. Приложение завершает работу. Его страницы не нумеруются. Если приложений несколько, они нумеруются латинскими цифрами: I, II, III и т. д.
 1. Листы готового реферата скрепляются спиралью или же пробиваются дыроколом и вкладываются в папку с прозрачным верхним листом.

Источник: http://studlance.ru/blog/oformlenie-referata-kak-vsyo-sdelat-pravilno


Бесплатная юридическая консультация:

Как написать реферат быстро, четко и качественно: образец оформления, ГОСТ

Как написать реферат? Как правильно и грамотно его оформить? Как правильно написать все эти цели, задачи, содержание, введение и заключение? На эти и другие вопросы мы ответим в нашей статье. Все приведенные аргументы подкреплены положениями в ГОСТе 2018, так что будьте спокойны и поглощайте информацию.

Как писать реферат: рекомендации + образец

Перед тем как приступить к работе, нужно понять, что такое реферат.

Реферат — это небольшое устное или письменное изложение научных фактов, прочитанной литературы и так далее.

Правильно написанный реферат отличается не только интересным содержанием, но и грамотным оформлением. Вот почему так важно правильно не только написать реферат, но и как следует его оформить.

Все требования и стандарты оформления реферата и пример можно посмотреть в ГОСТ или методических разработках на кафедре. Однако все документы допускают оговорочку, что каждое учебное заведение оставляет за собой право изменения некоторых пунктов. Поэтому перед началом работы над рефератом убедитесь, что наши рекомендации не расходятся с требованиями вашего вуза.


Бесплатная юридическая консультация:

Оформление реферата на английском делается по всем перечисленным ниже правилам, если у вас на кафедре нет отдельных требований.

Чтобы наша статья не была голословной, мы прикрепляем образец, чтобы вам было проще правильно написать реферат.

Требования к написанию

Нужно изучить структуру этого вида работ. Итак, в стандартный реферат входят:

 1. Титульный лист. «Судят по обложке» – не забывайте это правило, когда пишете реферат. Поэтому титульный лист должен быть выполнен по всем правилам. Не забудьте указывать свои ФИО, название факультета и университета, а также тему работы и дату сдачи.
 2. Содержание. Здесь указывается список подтем, подпунктов, параграфов, граф и прочих составляющих реферата с указанием страниц, на которых они расположены. Нумеруем все страницы, кроме титульного листа и содержания.
 3. Введение. Писать начало реферата нужно именно с этой части. Здесь указываете, о чем будет доклад и почему выбрана данная тема. Определяете цели, задачи и способы, с помощью которых поставленные задачи были решены.
 4. Главы. Каждая глава реферата выполняется с новой страницы.
 5. Выводы. Здесь следуют авторские умозаключения и выводы о проделанной работе.

Оформление титульного листа

Цель титульного листа реферата – дать читателю всю необходимую информацию. Под необходимой информацией понимается:

 1. Тема исследования и курс, в рамках которого оно проводилось.
 2. Факультет и кафедра.
 3. Данные автора и научного руководителя.
 4. Название учебного заведения.
 5. Дата, место проведения, защита исследования.

Если хотите сделать все правильно, титульный лист должен быть:


Бесплатная юридическая консультация:

 • связным и целостным по содержанию;
 • информативным;
 • грамотно оформленным.

Титульный лист должен состоять из 4-х блоков текста: верхнего, нижнего, центрального и правого.

Посмотреть образец того, как правильно составлять титульный лист, можно в методическом кабинете университета.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Как писать цель и задачи: правила и пример

Цель реферата напрямую зависит от темы. Если тема грамотно составлена, то и с постановкой цели и задач проблем не будет. Важно различать эти понятия, чтобы знать, как правильно написать цель и задачи в реферате.

Цель – это то, чего вы хотите достичь в результате исследования.


Бесплатная юридическая консультация:

Задачи – это те конкретные шаги-подцели, с помощью которых достигается общая цель.

Цель должна быть общей, четкой, лаконичной и достижимой. Задачи же являются своеобразными подцелями, которые ни в коем случае не должны повторять цель.

Помимо этого, задачи должны быть конкретными. Поставить цели и задачи и правильно их раскрыть в докладе вам поможет подробный план действий.

Грамотно составляем план реферата: рекомендации

Любая научная работа требует составления четкого плана. Он структурирует информацию, отображает специфику темы и обозначает ее ключевые положения. Да и преподаватель не дремлет, а внимательно изучает план вашего реферата и делает выводы о том, насколько правильно он составлен.

Как написать план реферата, чтобы правильно выстроить концепцию его составления?

План должен быть четко структурированным и последовательным, чтобы сразу иметь представление, о чем пойдет речь в реферате.

В процессе составления плана выделяются основные вопросы, которые освещаются в работе. Таких вопросов обычно несколько, что и отображается в плане пунктами. С их помощью раскрывается суть проблемы, которая поставлена в теме реферата.

Как написать содержание: правила

Содержание в реферате и других работах — перечень разделов с указанием страниц, на которых они расположены. Оно облегчает поиск нужного раздела.

Все начинается с оформления. Поскольку содержание — это вторая по счету страница работы, то преподаватели на нее обращают пристальное внимание. Даже основная часть не может похвастаться такими почестями.

Чтобы узнать, как грамотно составить содержание реферата, следует обратиться к ГОСТу. В государственных стандартах четко прописаны нормы оформления любой научной работы.

Задача содержания — быстрый доступ к необходимому материалу.

 • введение;
 • главы и параграфы основной части;
 • заключение;
 • список литературы;
 • приложения.

Стандартный шрифт содержания — Times New Roman. Размер — 14 пт. Шрифт можно менять только в том случае, если таким же шрифтом будет напечатана вся работа. Интервал полуторный. Отступы и поля соблюдаются на протяжении всей работы.

Что нужно писать во ведении

В чем заключается функция введения? Этот раздел открывает реферат и заинтересовывает аудиторию в выбранной теме, знакомит ее с целью, задачами, актуальностью, объектом и предметом реферата.

Что писать во введении в реферате?

 1. Актуальность — объяснить, почему выбрана именно эта тема и насколько она актуальна в современном мире.
 2. Цель и задачи — пояснить, для чего пишется данная работа, какого результата хочется достичь и каким методами.
 3. Объект и предмет — определить, о чем будет работа и какие конкретно области будут изучены.
 4. Методы исследования — указать способы изучения материала.
 5. Список источников — перечислить статьи, учебники, научные работы, монографии и другую литературу, которая будет использоваться в реферате.
 6. Структура работы — обозначить план работы.

Хотите написать качественно введение? Тогда отложите эту часть работы напоследок. Сначала изучите основную часть, проанализируйте источники литературы, выделите основных авторов, а уж потом определяйтесь с объектом и предметом работы, ставьте конкретную цель и прописывайте шаги для ее достижения.

Что можно написать в заключении: рекомендации + пример

Как правильно написать заключение в реферате? На этот вопрос хотят знать ответ многие студенты. Ведь ГОСТ и методические пособия не предусматривают правил оформления и содержания заключения. А между прочим, заключение — наиболее важная часть реферата, поскольку она обобщает и структурирует весь материал.

Заключение — это выводы, которые основаны на поставленных задачах и цели исследования.

Итог (заключение) реферата — это соотнесенные с целью и задачами выводы с личной оценкой и собственными умозаключениями. Главная особенность заключения состоит в следующем: выводы формулируются своими словами, а не цитируются фразами из частей работы. Итоги в заключении должны быть обоснованы и подкреплены фактами из каждого раздела реферата.

Рекомендуется писать заключение тезисно, отдельно описывая итоги и главную мысль параграфов основной части реферата.

Как писать заключение? Строго и по-научному. Заключение излагается научным стилем: без личных местоимений и «водных» слов — только факты и собственные умозаключения.

Рекомендации к оформлению

Общие требования к оформлению реферата

Текст этого вида работы создается на компьютере с помощью офисного приложения Microsoft Word. Писать реферат от руки можно, но не нужно. Во-первых, от вас этого никто не требует, во-вторых, это очень энергозатратно.

 1. Пишите реферат 12 или 14 кеглем шрифтом Times New Roman. При этом соблюдайте полуторный межстрочный интервал.
 2. До начала создания текста установите в настройках размеры отступов полей: верхнее поле –мм, нижнее –мм, правое – 15 мм, левое –мм.
 3. Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Единственные две страницы, не подлежащие нумерации, – титульный лист и страница с содержанием. Страница с введением нумеруется цифрой 3.

Прописные буквы

Прописными буквами могут быть выделены:

 • слово «реферат» и название темы на титульнике;
 • наименование глав и параграфов.

Жирный шрифт

Жирным шрифтом могут выделяться тема на титульном листе, название структурных элементов (содержание, введение, главы, заключение, список литературы), а также слова в тексте, которые необходимо подчеркнуть. Для этого также может применяться курсив.

Интервал

При написании реферата используйте интервал 1,5. Увеличение интервала также недопустимо, как и увеличение размера шрифта. Между названием главы и раздела допускается увеличивать интервал.

Абзацный отступ

При последовательном изложении мыслей работа делится на абзацы. Каждая новая мысль – новый абзац, который начинается с абзацного отступа 1-2 см (обычно 1,25).

Выравнивание

Текст работы выравнивается по ширине, заголовки выравниваются по центру или левому краю с абзацного отступа.

Оформление математических формул в реферате

Особое внимание студует уделить формулам. Если вы оформляете реферат в ворде, набирайте формулы с помощью встроенного средства Microsoft Equation или редактора MathType.

Каждая формула должна быть пронумерованной и идти с новой строки.

Не нужно путать студенческий и аспирантский реферат. Аспирантский реферат — гораздо более глубокая исследовательская работа. О написании и оформлении научного реферата в аспирантуру читайте в нашем отдельном материале.

Правила оформления библиографического списка

 1. Если среди источников есть законодательные акты, указы или законы, их следует размещать в списке всегда первыми. За ними уже будут следовать все оставшиеся издания.
 2. Все источники располагаются в алфавитном порядке.
 3. Список источников обязательно должен быть пронумерован (арабская нумерация), при этом после номера ставится точка и пробел, после которого указывается сам источник.
 4. Если при создании реферата студент использовал источники на иностранном языке, их следует размещать отдельным списком после основной литературы. Первым следует указывать ФИО автора (иностранные записи также следуют в алфавитном порядке), а затем – и сам источник (название книги).

При описании самого источника (отечественного или иностранного) следует придерживаться следующего порядка указания данных:

 1. Фамилия и инициалы авторов.
 2. Название книги или другого печатного источника (без кавычек).
 3. Повторение фамилии автора и инициалов (если автор один) или указание этих же данных от соавторов, составителей источника.
 4. Город издания (полностью или сокращенно, если речь идет о Москве или Санкт-Петербурге).
 5. Год издания без буквы «г».
 6. Общее количество страниц, а также страница, на которой указана цитируемая или использованная информация.

Оформление изображений

Обычно реферат не требует помещения в основной текст изображений. Дело в том, что эта работа считается устной формой доклада, которая призвана произвести оценку знаний учащегося, проверить глубину его понимания пройденной темы.

Однако в некоторых случаях в реферате могут присутствовать изображения. В этом случае оформлять их можно как приложения к работе, которые следуют в конце основного текста на отдельных листах или же внутри самого текста.

Если картинка (график или таблица) вставляется в основной текст, она непременно должна быть пронумерована.

Как оформлять ссылки

Ссылки на использованные источники литературы – обязательный элемент любой научной работы. Если использовать их внутри основного текста, то следует указывать ссылку в квадратных скобках сразу после предложения, к которому она относится.

Внутри квадратной скобки прописывается порядковый номер, которому соответствует номер страницы и номер источника из библиографического списка.

[2, С. 42]

Если в тексте необходимо использовать цитату, то в ее конце также ставятся квадратные скобки, внутри которых:

 • порядковый номер источника из библиографического списка,
 • номер страницы.

Тонкости названия: «содержание» или «оглавление»?

Одно из этих понятий употребляется в зависимости от типа работы, которую пишет студент.

Так, слово «Оглавление» употребляется в тех работах, где каждый следующий раздел связан с другими частями по смыслу (в реферате, курсовой, дипломной работе).

Понятие «Содержание» используется там, где разделы никак не связаны между собой (журналы, газеты и так далее).

А впрочем, стоит ли переживать и тратить бессонные ночи в попытках написать реферат самостоятельно, когда можно обратиться в профессиональный сервис для студентов? Решение за вами! А чтобы расширить кругозор или просто быть в курсе студенческой жизни, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Источник: http://zaochnik.ru/blog/kak-napisat-referat-bystro-chetko-i-kachestvenno/

Как оформить реферат правильно – все этапы оформления реферата

Во время обучения в ВУЗе студент неоднократно сталкивается с написанием рефератов. Поэтому лучше заранее узнать, как оформлять реферат. Реферат – это научно-теоретическая работа, выполненная в форме доклада по заранее заданной теме. В нем может быть собрана информация из разных источников.

Главная / Блог / Как оформить реферат правильно – все этапы оформления реферата

Рекомендуем вам скачать методическое указание по оформлению реферата согласно требованиям ГОСТ. Здесь приведены правила и примеры оформления всех частей реферат (от титульного листа до приложений).

Внимание! Если вы сомневаетесь в своих силах, то закажите помощь в написании реферата у профессионалов.

Структура реферата

Общие правила оформления реферата

Правила оформления этого вида научной работы сопоставимы с аналогичными требованиями к курсовым проектам, только в упрощенной форме.

В отличие от строгого соблюдения стандартов ГОСТа при написании курсовых и дипломных работ, к реферату требования немного ниже, поэтому допускается некоторое отклонение от правил.

Несмотря на это, при написании реферата и его оформлении лучше все-таки ориентироваться на правила, прописанные в ГОСТе 7.. Также применимы ГОСТы, регулирующие оформление библиографии и научных работ в целом.

Правильное оформление реферата подразумевает соблюдение некоторых правил:

 • традиционно применяется шрифт Times New Roman, хотя допускаются иные, если научный руководитель потребует;
 • высота кегли должна быть 14 (реже 12). Этот нюанс лучше заблаговременно узнать у преподавателя;
 • интервал между строк – полуторный;
 • ориентация листа – вертикальная, лист А4;
 • страницы нумеруются начиная с 3-ей;
 • обязательно оформляется титульный лист и содержание.

Оформление оглавления

Раздел «Содержание» оформляется на отдельной странице. В нем должны быть отображены все структурные составляющие реферата: главы, параграфы, введение, заключение, список источников, приложения и т. д.

Названия должны в точности соответствовать тому, что написано в содержании. Также к каждому разделу указываются страницы, на которых они начинаются.

В оглавлении название каждого раздела начинается с новой строки.

Оформление заголовков

Названия глав, а также «Введение», «Заключение» и «Список источников» оформляются жирным шрифтом Times New Roman 14 (изредка 16), начиная с заглавной буквы. Иногда допускается написание наименований этих разделов полностью заглавными буквами, например, «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Начинаться каждый из этих крупных разделов должен с новой страницы.

Меньшие по важности разделы, к примеру, параграфы начинаются с той же страницы, где закончился предыдущий.

Оформление нумерации страниц

Нумеруют страницы в нижнем колонтитуле в правом углу. Титульный лист при этом остается без нумерации. Для этого нужно в конструкторе колонтитула поставить галочку в строке «Особый колонтитул для первой страницы». После этого нумерация будет на всех страницах, кроме титульного листа.

Оформление нумерации страниц

Как оформить титульный лист реферата

Зачастую студенты допускают ошибки при оформлении титульного листа работы, из-за чего могут возникнуть проблемы при ее сдаче преподавателю.

Образец оформления титульного листа

Чтобы грамотно оформить лицевую страницу реферата, нужно делать это по образцу. Если четких указаний по его оформлению не было дано, то следует воспользоваться общепринятыми стандартами, по которым на титульном листе должна содержаться следующая информация:

 • полное название учебного заведения;
 • наименование факультета и кафедры;
 • тема реферата;
 • указание типа научной работы (реферат);
 • сведения о том, кто выполнил работу (Ф.И.О., статус, группа, специальность);
 • информация о том, кто принял работу (Ф.И.О., должность, научная степень и т. д.);
 • город, год написания.

Оформление рисунков и диаграмм

Рисунки и диаграммы размещаются в основном тексте там, где необходимо наглядно продемонстрировать что-либо. Нельзя вставлять рисунок, не соответствующий тексту.

К каждому рисунку необходима расшифровка, поясняющая, что изображено на нем. Запрещено размещать рисунки и диаграммы так, чтобы для их просмотра нужно было поворачивать работу. Если без поворота невозможно его разместить, то следует вынести рисунок за рамки основного текста, в раздел «Приложения», сделав соответствующую ссылку на него. В приложениях допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

Оформление таблиц

По правилам запрещается разрывать таблицы, поэтому размещают их в пределах одной страницы. При нехватке места лучше перенести ее на следующую страницу.

Каждая таблица должна иметь заголовок, а вставляться в текст при первом ее упоминании. При дальнейших упоминаниях о ней просто делается ссылка на нее.

Допускается разрыв таблицы только в том случае, если она не влезает целиком на страницу. При переносе заголовок таблицы дублируется на новой странице.

Таблица не должна размещаться так, что при ее просмотре нужно переворачивать курсовой проект. Если иначе ее разместить не получается, то она выносится в «Приложения», а в тексте делается соответствующая ссылка.

Оформление списков

Самое важное, что нужно помнить при оформлении списков, это их единообразный вид. Все списки должны быть оформлены по одному образцу, с одинаковым отступом и выступом, нумерацией и т. д.

Существует два основных типа списков: маркированные; нумерованные.

На протяжении всей работы необходимо придерживаться одного из них.

Оформление ссылок и сносок

Итак, начнем с понятия «ссылка». Под ним понимается библиографическая информация об определенном текстовом отрезке, к которому она относится.

Пример ссылки: [36, с. 52], где цифра 36 обозначает порядковый номер источника, из которого взята информация, а 52 – это страница в этом источнике, где именно находится место, откуда приведен факт или какая-либо мысль.

А теперь перейдем к сноске. Под этим термином подразумевается некое дополнение к тексту, пояснение или расшифровка чего-либо. Она размещается на странице, где и текст, к которой она относится. Как правило, в сноски выносятся переводы иностранных слов и фраз, какие-либо пояснения и т. д.

Оформление заключения

Заключение представляет собой вывод по всей работе, подведение итогов. Здесь упоминаются цель и задачи, которые ставились в начале работы, и говорится о том, какая деятельность была проведена, чтобы достичь решения этих задач.

Этот раздел начинается с новой страницы. Его объем немного меньше, чем у введения. Для реферата будет достаточно буквально 1-2 страниц.

Оформление списка источников

Список используемых источников (литературы) или библиографический список – одна из самых важный частей реферата, на оформление которой нужно обратить особое внимание. Во время защиты науч. руководитель, непременно, будет смотреть на правильность его оформления.

Согласно ГОСТу литература оформляется так, как показано на рисунке ниже. Если нет никаких особых указаний со стороны научного руководителя, то ее следует делать по этому образцу.

Образец оформления списка источников

Электронные ресурсы (интернет-сайты, виртуальные книги и т. д.) оформляются иначе.

Образец оформления электронных ресурсов

Оформление приложений

Приложениями могут быть таблицы, рисунки, другие графические материалы и т. д.

Они указываются в оглавлении с указанием страниц, но сами не нумеруются. Обозначать их принято заглавными кириллическими буквами «А», «Б» и т. д.

Располагают их в соответствии с последовательностью упоминания их в тексте.

Как же оформить реферат правильно?

При написании и оформлении рефератов студенты часто допускают ошибки, из-за чего работу приходится переделывать. Чтобы сократить количество ошибок до минимума, нужно придерживаться некоторых правил:

Правило 1. Всегда соблюдать научный стиль речи.

Правило 2. После каждого параграфа или главы писать краткий вывод.

Правило 3. Использовать единые параметры оформления (шрифт, интервал, поля и т. д.).

Правило 4. Заранее узнать требования по содержанию и оформлению реферата у научного руководителя.

Оформление реферата является не менее важным элементом, чем само его написание. В науке все должно быть четко и осмысленно, поэтому и к оформлению работ относятся с полной серьезностью.

Подготовка реферата к печати

Прежде чем печатать реферат, нужно еще раз все проверить, чтобы никакие настройки не сбились, а сама работа полностью соответствовала требованиям. Не помешает дать свой реферат на проверку другому человеку, чтобы он «свежим» взглядом оценил работу.

Когда работа распечатана, ее следует вложить в специальную папку. Какая именно папка подойдет нужно спросить у научного руководителя.

Часто задаваемые вопросы

Написание любой научной работы вызывает массу логичных вопросов. Студентов, имеющих небольшой опыт в этом, они могут ввести в ступор. Чтобы этого не случилось, разберем часто встречающиеся вопросы:

Вопрос 1. Сколько должно быть источников в списке литературы? Ответ на него очень прост – их количество должно быть исчерпывающим. То есть максимально возможное. Конечно, на практике все источники не вписываются. Чем сложнее тип научной работы, тем больше их должно быть. Для простого реферата достаточно 5-10 источников.

Вопрос 2. Какие могут быть источники? Если не вдаваться в глубины источниковедения, то их можно разделить на несколько видов:

 • литературные (книги, учебные пособия, монографии, мемуары);
 • документы (договоры, законы, архивные материалы);
 • электронные ресурсы (сайты, электронные книги);
 • графические документы (фотографии, иллюстрации, дагерротипы, картины);
 • аудио и видеоматериалы (документальные фильмы, видеорепортажи, видео хроники, аудиозаписи и др.).

Вопрос 3. Сколько должно быть глав и параграфов? Их количество напрямую зависит от, поставленной во введении, цели и задач. Как правило, реферат состоит из 2 (теоретическая и аналитическая часть), а не 3 глав (практическая отсутствует). Параграфы в главах могут быть, а могут отсутствовать. Все зависит от сложности темы, количества задач, общей структуры работы.

Заключение

Информация, изложенная в этой статье, поможет облегчить написание и оформление реферата. Придерживаясь рекомендаций и правил, изложенных в ней доступным языком, написание реферата перестанет быть чем-то сложным.

Источник: http://nauchniestati.ru/blog/kak-oformit-referat-pravilno/